دریای ورزش : سری اول گزارش تصویری دیدار خونه به خونه بابل و مس کرمان /تصاویر : آبتین علی نیا

.