دریای ورزش : سری دوم گزارش تصویری دیدار خونه به خونه بابل و مس کرمان / تصاویر : سیاوش اسدالله نیا