خزر ورزشی(دریای ورزش) : گزارش تصویری دیدار امیدهای خونه به خونه و نفت / تصاویر : آبتین علی نیا