دریای ورزش : گزارش تصویری دیدار خونه به خونه بابل و صبای قم / تصاویر : محمد اسدی