خزر ورزشی(دریای ورزش)  : گزارش تصویری دیدار شهدای ساری و نگین شاهرود / تصاویر : آبتین علی نیا