خزر ورزشی(دریای ورزش)  : گزارش تصویری دیدار والیبال سارویه ساری و رعد پدافند کاشان / تصاویر : محمد اسدی