خزر ورزشی(دریای ورزش) : گزارش تصویری دیدار کشتی آزاد ستارگان ساری و هیات کشتی خراسان رضوی / تصاویر : محمد اسدی