لازم به ذکر است این اردو تا روز پنجشنبه (هشتم اسفند) ادامه خواهد داشت.