امروز

جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱

  ساعت

۰۹:۱۴ قبل از ظهر

سایز متن   /

دریای ورزش“،برنامه دیدارهای لیگ دسته اول فوتبال در فصل جدید مشخص شد.

به گزارش دریای ورزش“،  مراسم قرعه‌کشی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران در فصل ۰۲-۱۴۰۱، ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد.

 

مطابق این قرعه‌کشی، برنامه نیم‌فصل اول رقابت‌های لیگ یک به شرح زیر است:

هفته اول
خیبر خرم‌آباد – پارس جنوبی جم
چوکای تالش – شهر خودرو
چادرملوی یزد – آرمان گهر سیرجان
مس شهر بابک – شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین – خوشه طلایی ساوه
سایپا – دریای  بابل
شاهین بندر عامری – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
ون پارس نقش جهان اصفهان – فجر سپاسی شیراز
استقلال خوزستان – شهرداری همدان

هفته دوم
فجر سپاسی شیراز – خیبر خرم‌آباد
پارس جنوبی جم – مس شهر بابک
آرمان گهر سیرجان – چوکای تالش
شهرداری همدان – ون پارس اصفهان
خوشه طلایی ساوه – چادرملوی یزد
دریای بابل – شمس آذر قزوین
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – استقلال خوزستان
شهر خودروی مشهد – شاهین بندر عامری
شهرداری آستارا – سایپا

 

هفته سوم
شمس آذر قزوین – پارس جنوبی جم
مس شهر بابک – شهرداری همدان
چادرملوی یزد – شهرداری آستارا
سایپا – خیبر خرم‌آباد
شاهین بندر عامری – خوشه طلایی ساوه
شهر خودروی مشهد – آرمان گهر سیرجان
چوکای تالش – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
ون پارس اصفهان – دریای بابل
استقلال خوزستان – فجر سپاسی شیراز

هفته چهارم
پارس جنوبی جم – سایپا
آرمان گهر سیرجان – شاهین بندر عامری
دریای بابل – استقلال خوزستان
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – شمس آذر قزوین
شهرداری همدان – شهر خودروی مشهد
فجر سپاسی شیراز – چادرملوی یزد
خوشه طلایی ساوه – چوکای تالش
شهرداری آستارا – ون پارس اصفهان
خیبر خرم‌آباد – مس شهر بابک

هفته پنجم
آرمان گهر سیرجان – خوشه طلایی ساوه
ون پارس اصفهان – خیبر خرم‌آباد
شهر خودروی مشهد – دریای  بابل
چوکای تالش – پارس جنوبی جم
شمس آذر قزوین – شهرداری همدان
استقلال خوزستان – مس شهر بابک
سایپا – فجر سپاسی شیراز
شاهین بندرعامری – شهرداری آستارا
چادرملوی یزد – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)

 

هفته ششم
مس شهر بابک – سایپا
خیبر خرم‌آباد – استقلال خوزستان
شهرداری آستارا – چوکای تالش
خوشه طلایی ساوه – شهر خودروی مشهد
دریای بابل – چادرملوی یزد
شهرداری همدان – شاهین بندرعامری
فجر سپاسی شیراز – شمس آذر قزوین
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – آرمان گهر سیرجان
پارس جنوبی جم – ون پارس اصفهان

هفته هفتم
چوکای تالش – خیبر خرم‌آباد
استقلال خوزستان – سایپا
شاهین بندرعامری – پارس جنوبی جم
چادرملوی یزد – شهرداری همدان
آرمان گهر سیرجان – فجر سپاسی شیراز
ون پارس اصفهان – مس شهر بابک
شهر خودروی مشهد – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
خوشه طلایی ساوه – دریای بابل
شمس آذر قزوین – شهرداری آستارا

هفته هشتم
شهرداری همدان – چوکای تالش
فجر سپاسی شیراز – شهر خودروی مشهد
دریای بابل – شاهین بندرعامری
پارس جنوبی جم – آرمان گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد – چادرملوی یزد
سایپا – ون پارس اصفهان
شهرداری آستارا – استقلال خوزستان
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – خوشه طلایی ساوه
مس شهر بابک – شمس آذر قزوین

هفته نهم
استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم
شاهین بندرعامری – خیبر خرم‌آباد
آرمان گهر سیرجان – شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین – سایپا
خوشه طلایی ساوه – شهرداری همدان
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – دریای بابل
چادرملوی یزد – ون پارس اصفهان
شهر خودروی مشهد – مس شهر بابک
چوکای تالش – فجر سپاسی شیراز

 

هفته دهم
فجر سپاسی شیراز – شاهین بندرعامری
مس شهر بابک – چوکای تالش
هرداری همدان – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه
سایپا – چادرملوی یزد
دریای بابل – آرمان گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد – شمس آذر قزوین
ون پارس اصفهان – استقلال خوزستان
شهرداری آستارا – شهر خودروی مشهد

هفته یازدهم
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – فجر سپاسی شیراز
شمس آذر قزوین – استقلال خوزستان
چادرملوی یزد – پارس جنوبی جم
دریای بابل – شهرداری همدان
آرمان گهر سیرجان – مس شهر بابک
خوشه طلایی ساوه – شهرداری آستارا
شاهین بندر عامری – ون پارس اصفهان
شهر خودروی مشهد – خیبر خرم‌آباد
چوکای تالش – سایپا

هفته دوازدهم
استقلال خوزستان – چوکای تالش
مس شهر بابک – چادرملوی یزد
سایپا – شاهین بندرعامری
ون پارس اصفهان – شمس آذر قزوین
شهرداری آستارا – دریای بابل
فجر سپاسی شیراز – خوشه طلایی ساوه
پارس جنوبی جم – شهر خودروی مشهد
خیبر خرم‌آباد – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
شهرداری همدان – آرمان گهر سیرجان

 

هفته سیزدهم
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – پارس جنوبی جم
چوکای تالش – ون پارس اصفهان
شهرداری همدان – شهرداری آستارا
چادرملوی یزد – شمس آذر قزوین
خوشه طلایی ساوه – مس شهر بابک
رایکای بابل – فجر سپاسی شیراز
شهر خودروی مشهد – سایپا
آرمان گهر سیرجان – خیبر خرم‌آباد
شاهین بندرعامری – استقلال خوزستان

هفته چهاردهم
پارس جنوبی جم – دریای بابل
سایپا – آرمان گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد – خوشه طلایی ساوه
مس شهر بابک – شاهین بندرعامری
فجر سپاسی شیراز – شهرداری همدان
شمس آذر قزوین – چوکای تالش
ون پارس اصفهان – شهر خودروی مشهد
استقلال خوزستان – چادرملوی یزد
شهرداری آستارا – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)

هفته پانزدهم
شهر خودروی مشهد – استقلال خوزستان
دریای بابل – خیبر خرم‌آباد
خوشه طلایی ساوه – سایپا
شهرداری همدان – پارس جنوبی جم
چوکای تالش – چادرملوی یزد
شاهین بندرعامری – شمس آذر قزوین
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – مس شهر بابک
آرمان گهر سیرجان – ون پارس اصفهان
فجر سپاسی شیراز – شهرداری آستارا

هفته شانزدهم
خیبر خرم‌آباد – شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین – آرمان گهر سیرجان
استقلال خوزستان – خوشه طلایی ساوه
چوکای تالش – شاهین بندرعامری
ون پارس اصفهان – نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
مس شهر بابک – دریای بابل
چادرملوی یزد – شهر خودروی مشهد
سایپا – شهرداری همدان
پارس جنوبی جم – فجر سپاسی شیراز

هفته هفدهم
دریای بابل – چوکای تالش
فجر سپاسی شیراز – مس شهر بابک
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) – سایپا
شهر خودروی مشهد – شمس آذر قزوین
شاهین بندرعامری – چادرملوی یزد
شهرداری همدان – خیبر خرم‌آباد
خوشه طلایی ساوه – ون پارس اصفهان
شهرداری آستارا – پارس جنوبی جم
آرمان گهر سیرجان – استقلال خوزستان

برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی